IMHealth

Werkwijze

IMHealth werkt volgens de principes van de Integrale Geneeskunde/KPNI. Dat betekent dat bij iedere gezondheidsklacht niet alleen gekeken wordt naar deze klacht maar naar de persoon als geheel, diens leefwijze, werk, sociale omstandigheden enz.. Consulten duren daardoor langer dan u van de reguliere geneeskunde gewend bent.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een uitnodiging om gegevens aan te vullen voor het patiëntendossier. U ontvangt ook een aantal vragenlijsten. Het verzoek is om deze van tevoren in te vullen, zodat ik mij goed kan voorbereiden en we de tijd effectief kunnen besteden. De vragenlijsten die u niet online in de beveiligde omgeving kunt invullen, kunt u meenemen naar het eerste consult of via een beveiligde email terugsturen. Indien u onderzoeksgegevens heeft uit eerdere onderzoeken, kunt u die meenemen naar het consult of via een beveiligde email naar mij opsturen. U krijgt hiervoor van mij de instructies.

Het eerste consult bij IMHealth duurt ongeveer 2 uur. Tijdens dit consult bespreken we uw klachten en symptomen en proberen we in kaart te brengen welke factoren en mechanismen een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden hiervan. U krijgt ook direkt  tips en adviezen die u kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Indien nodig zal een lichamelijk onderzoek worden gedaan  of wordt aanvullend onderzoek van bloed, urine en/of ontlasting aangevraagd.

Vaak zal ik naar aanleiding van een consult in de wetenschappelijke literatuur duiken om dingen uit te zoeken.

Zodra we alles op een rij hebben gezet, volgt het tweede consult waarin we proberen verbanden te leggen tussen uw gezondheidsklachten en alle bevindingen. In dit gesprek krijgt u aanbevelingen waarmee u aan de slag kunt gaan. U krijgt een rapportage met de aanbevelingen ook toegestuurd. Het tweede consult duurt ongeveer 1 uur.

Na een aantal weken wordt een evaluatiemoment ingepland. Dit kan in de praktijk plaatsvinden maar ook telefonisch of online, afhankelijk van de omstandigheden en uw voorkeur.

Bij ingewikkelde problematiek kan het zijn dat er meerdere consulten nodig zijn om alle factoren goed in kaart te brengen. Zeker bij langer bestaande problemen kan het een zoektocht zijn en kan het ook langer duren voordat de klachten verbeteren of verdwijnen. 

 

Afspraak maken

Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de pagina “Contact”.

Let op: IMHealth richt zich op chronische gezondheidsproblemen en verleent geen acute zorg. 

 

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Er is een groot aanbod aan alternatieve en complementaire behandelingen en behandelaars. Het is lastig om hieruit een goede keuze te maken. Het moet  “klikken” met de behandelaar en u moet het vertrouwen hebben dat u goed geholpen zult worden. IMHealth biedt daarom de mogelijkheid voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u mij leren kennen, kunt u vertellen wat u hoopt en verwacht en kan ik beoordelen of ik die verwachtingen kan waarmaken. Het kennismakingsgesprek kan in mijn praktijk, telefonisch of online plaatsvinden. 

Indien u een kennismakingsgesprek wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken. Ik reserveer dan 20 minuten in mijn agenda, zodat we rustig de tijd kunnen nemen.

Let op: het kennismakingsgesprek is éénmalig en alleen bedoeld om te kunnen beoordelen of u bij IMHealth aan het juiste adres bent voor uw problemen en of u een consult wilt. Het is onvoldoende basis om gezondheidsadviezen te kunnen verstrekken. Adviezen kunt u alleen krijgen op basis van een volledig consult.

Tarieven

Vrijblijvend kennismakingsgesprek* (éénmalig, max. 20 minuten)gratis
Eerste consult (ongeveer 2 uur)**150 euro
Vervolgconsult (ongeveer 1 uur)**80 euro
Kort vervolgconsult (max. 30 minuten)40 euro
Korte vragen per e-mail, Whatsapp of telefonisch (max. 10 min) nav een consult (alleen voor cliënten van IMHealth)***gratis
Aanvragen buiten een consult om (recepten, laboratoriumonderzoek, verklaringen e.d.)****30 euro

Deze tarieven zijn exclusief de kosten van laboratoriumonderzoek, supplementen en (homeopathische) medicijnen. 

Consulten kunnen plaatsvinden op de praktijk (heeft de voorkeur voor het eerste consult) maar op verzoek ook online, telefonisch of bij uitzondering per e-mail.

*) Het kennismakingsgesprek is uitsluitend bedoeld om te bepalen of u bij IMHealth aan het juiste adres bent voor uw gezondheidsproblemen. Dit gesprek is onvoldoende basis om tot adviezen m.b.t. uw gezondheid te kunnen komen en deze worden op basis van alleen een kennismakingsgesprek niet verstrekt. Gezondheidsadviezen kunnen alleen gegeven worden na een volledig consult.

**) Inclusief aanvragen en interpretatie van laboratoriumonderzoek, rapportage met een samenvatting van de bevindingen en de aanbevelingen (nav het eerste of tweede consult).

***) Bij vragen via e-mail waarvan de beantwoording langer duurt dan 10 minuten, breng ik een kort consult in rekening.

****) Indien de tijdsbesteding hiervoor (administratieve handelingen, dingen uitzoeken, dossier bijwerken) minder bedraagt dan 30 minuten. Anders wordt in overleg een tarief afgesproken.

Aanvullende diagnostiek

In een aantal gevallen kan het nodig zijn om aanvullende diagnostiek te doen. 

Als het gaat om gangbare bepalingen is de huisarts vaak bereid om deze aan te vragen. De kosten hiervan vallen onder uw Eigen Risico. IMHealth geeft u een brief mee waarin wordt uitgelegd om welke bepalingen het gaat en met welk doel ze worden aangevraagd.

Niet alle bepalingen waarvan IMHealth gebruik maakt, kunnen door de huisarts worden aangevraagd.
Voor microbioomanalyse van de ontlasting werkt IMHealth samen met het Microbiome Center. Het Microbiome Center heeft veel expertise op het gebied van microbioomonderzoek. Indien een aanvullende behandeling nodig is, kan door het Microbiome Center een probioticum ‘op maat’ worden gemaakt, dwz afgestemd op uw klachten en de resultaten van het ontlastingonderzoek.
Een microbioomonderzoek kost tussen de 200 en 300 euro, afhankelijk van eventuele extra bepalingen. Een probioticum ‘op maat’, een zgn. MiBlend, kost meestal 250 euro voor 2 maanden. U betaalt deze bedragen rechtstreeks aan het Microbiome Center.

Ook ademtesten voor SIBO doet IMHealth via het Microbiome Center. Het gaat dan om een lactulose ademtest waarbij methaan en waterstofgas worden gemeten. De Triple test die ook zwavelwaterstofgas meet, is in Nederland helaas nog niet beschikbaar.

Voor ander laboratoriumonderzoek bestaan diverse mogelijkheden.
Sinds kort kan  in de praktijk bloed afgenomen worden d.m.v. een vingerprik. Hiervoor werkt IMHealth samen met  een Nederlands laboratorium dat zelf de materialen ontwikkeld heeft om uit een vingerprik zoveel mogelijk bepalingen te kunnen doen. Voor de kosten van dit onderzoek ontvangt u een factuur van IMHealth.

Voor bepalingen die niet door dit laboratorium gedaan worden, of indien u liever een venapunctie heeft, werkt IMHealth samen met een Duits laboratorium. Dit laboratorium heeft afspraken met prikposten door het hele land, zodat u niet ver hoeft te reizen voor bloedafname. Meestal kunt u terecht bij de vertrouwde prikpost in de buurt. De kosten van dit onderzoek betaalt u rechtstreeks aan het laboratorium.

Ook bepalingen uit urine en speeksel zijn mogelijk. Hiervoor krijgt u de materialen van mij mee of deze worden door het laboratorium naar uw huisadres gestuurd. U neemt de materialen zelf af en stuurt deze met de speciale enveloppe naar het laboratorium. 

Voor verzending per post geldt meestal dat u dit aan het begin van de week moet opsturen, zodat de monsters niet vlak voor het weekend in het laboratorium aankomen en de materialen te lang blijven liggen waardoor de uitslagen minder betrouwbaar zijn.
Als het vriest of erg warm is (>25 graden Celsius), moet u de enveloppe niet in de brievenbus doen maar afgeven bij een PostNL punt.

 

Wijze van betalen en vergoedingen

U kunt betalen via Ideal. Een link hiervoor ontvangt u bij de factuur. Het is ook mogelijk om het bedrag over te maken ovv het factuurnummer.

U ontvangt via beveiligde e-mail een factuur die u kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar.  Of uw ziektekostenverzekeraar (een deel van) het bedrag vergoedt, hangt ervan af of u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor complementaire en alternatieve medische zorg. IMHealth adviseert u dit vooraf bij uw verzekeraar na te gaan.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

In onderstaand overzicht ziet u welke zorgverzekeraars er zijn en wat zij vergoeden. Dit overzicht is een indicatie; vraag altijd na bij uw verzekeraar wat deze vergoedt. 

Er is op dit moment nog geen eigen code voor KPNI. Aangezien KPNI veel overlap heeft met Natuurgeneeskunde en Orthomoleculaire geneeskunde, kan IMHealth naast de code 24005 voor “Natuurgeneeskunde” ook de code voor “Orthomoleculaire geneeskunde” gebruiken, 24000. Checkt u bij uw verzekeraar welke code vergoedt wordt.

De meeste verzekeraars vergoeden een maximaal bedrag per dag. Indien u meerdere consulten bij “alternatieve” zorgverleners op dezelfde dag plant, kan het zijn dat er slechts één consult (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Wijzigingen in 2024:

1. Ditzo zorgverzekering: De merknaam ‘Ditzo’ is inmiddels verdwenen en vervangen door ‘a.s.r. Ik kies zelf‘. 
2. Jaaah zorgverzekering: Het zorgverzekeringslabel Jaaah, dat van 2021 tot 2023 actief is geweest op de zorgverzekeringsmarkt, zal ophouden te bestaan. Met ingang van 1 januari worden de verzekerden van Jaaah overgezet naar de zorgverzekering ‘Bewuste Keuze’ van ONVZ.
 
 

Kwaliteitssysteem

IMHealth heeft een kwaliteitssysteem waarin de volgende aspecten geregeld zijn:

 • Kwaliteit van de geboden zorg
 • Klachtenregeling
 • Afhandelen van incidenten
 • Melden van verdenking van kindermishandeling en huiselijk geweld

Kwaliteit van de geboden zorg

Om ervoor te zorgen dat de zorg die u ontvangt optimaal is, zorgt IMHealth voor bij- en nascholing en intercollegiale toetsing en intervisie. IMHealth is aangesloten bij de AVIG, de beroepsvereniging voor Integraal werkende artsen. IMHealth voldoet aan de eisen die door deze vereniging aan haar leden worden gesteld.

Klachtenregeling

Het bieden van zorg is mensenwerk. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval verzoekt IMHealth u dat zo spoedig mogelijk te laten weten. Na ontvangst van uw melding, krijgt u een bevestiging en zal er een afspraak gemaakt worden om uw klacht te bespreken en te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de AVIG, de beroepsvereniging waarbij de AVIG is aangesloten. Afhankelijk van de aard van de klacht zal de AVIG met u bespreken welke stappen moeten worden ondernomen. De AVIG is aangesloten bij de geschilleninstantie SGCIG. Indien nodig zullen zij deze instantie inschakelen. De SGCIG beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.  Nadere informatie kunt u vinden op http://www.sgcig.nl

Afhandelen van incidenten

Incidenten worden altijd geregistreerd en nader onderzocht om ervan te leren en maatregelen te kunnen treffen om herhaling te voorkomen. Indien zich een incident heeft voorgedaan dat mogelijk nadelige gevolgen voor u heeft, zal dit zo spoedig mogelijk met u besproken worden. Ernstige incidenten worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Verdenking van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt altijd gemeld bij Veilig Thuis.

Privacy

IMHealth verzamelt en bewaart uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om op verantwoorde wijze zorg te kunnen bieden en houdt zich daarbij aan de wettelijk gestelde eisen.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgevens die IMHealth verzamelt en bewaart:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN 
 • Gegevens die betrekking hebben op de gezondheid (huisarts, tandarts, medicijngebruik, medische voorgeschiedenis, relevante persoonlijke omstandigheden, gezondheidsklachten e.d.)
 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is IMHealth verplicht een medisch dossier bij te houden.

Doel van het bewaren van de persoonsgegevens:

 • Het kunnen afhandelen van de betalingen
 • Contact kunnen opnemen
 • Informatie kunnen verstrekken over wijzigingen van diensten en producten
 • Voorschrijven van recepten

Op grond van de beroepscode voor artsen en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim geldt een geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen gedeeld indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of indien dat wettelijk verplicht is.

De wettelijke bewaartermijn (WGBO) voor deze gegevens is 20 jaar.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg (via o.a. overleg met collega’s, laboratorium of apotheek, intercollegiale toetsing, intervisie, bij/nascholing, onderwijs dat ik geef aan medische professionals, wetenschappelijk onderzoek) kan het nodig zijn om inhoudelijke/feitelijke aspecten van uw casus te delen (bv laboratoriumuitslagen). Dit gebeurt uitsluitend geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de gegevens niet tot personen te herleiden zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMHealth. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@IMHealth.nl.

Beveiling van persoonsgegevens

IMHealth maakt gebruik van een Electronisch Patiëntendossier (MijnDiad). Met MijnDiad is een verwerkersovereenkomst afgesloten. MijnDiad bewaart de gegevens conform de AVG en andere relevante wetgeving.

IMHealth stelt alles in het werk om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.