IMHealth

Algemene Voorwaarden

Definities en begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

IMHealth: praktijk voor Leefstijlgeneeskunde, Orthomoleculaire therapie,  kPNI en Homeopathie gevestigd te Roelofarendsveen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77990455.

behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij IMHealth zich tegenover een cliënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen, het geven van adviezen of het doen van onderzoek(en) die rechtstreeks betrekking hebben op deze cliënt.

cliënt/opdrachtgever: de wederpartij van IMHealth bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

behandeling: behandeling of consult en alle overige advisering, zorg of dienstverlening.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen IMHealth en een cliënt.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IMHealth, voor de uitvoering waarvan door IMHealth derden dienen te worden betrokken.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien IMHealth daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Deze Algemene Voorwaarden staan op de website en kunnen op verzoek schriftelijk worden verstrekt.

IMHealth behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht nadat deze door IMHealth zijn gepubliceerd op de website.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2. Behandelovereenkomst

De overeenkomst tussen IMHealth en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

IMHealth heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door IMHealth of door IMHealth ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 3. Totstandkoming van de behandelovereenkomst

De cliënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, die vermeld staan op de website van IMHealth, door het aangaan van een behandelovereenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt een beroep doet op IMHealth voor medische behandeling.

Artikel 4. Annulering

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – via e-mail, Whatsapp of telefonisch te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt IMHealth zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien IMHealth genoodzaakt is de afspraak te annuleren, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

Betalingsvoorwaarden voor Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de arts en de patiënt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
  2. De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1. aan de patiënt een declaratieuit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult per pinbetaling of contant te worden voldaan.
  3. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.
  4. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
  5. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
  6. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
  7. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.
  8. Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

IMHealth zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op IMHealth rust een inspanningsverplichting. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan IMHealth worden medegedeeld.

IMHealth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IMHealth is uitgegaan van, door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

IMHealth is niet aansprakelijk als gegeven adviezen niet of onjuist worden opgevolgd of als supplementen en (homeopathische) medicijnen niet op de juiste wijze worden gebruikt.

IMHealth geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van IMHealth. IMHealth is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De aansprakelijkheid van IMHealth voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij IMHealth aansprakelijk wil stellen.

IMHealth is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

IMHealth is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. IMHealth zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen / medicijnen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IMHealth.

Artikel 7. Privacy

IMHealth zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover IMHealth daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

De behandelovereenkomst kan alleen om gewichtige redenen door IMHealth worden opgezegd. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd onacceptabele gedragingen van de cliënt jegens IMHealth of aan IMHealth gerelateerde personen, het niet verstrekken van informatie t.b.v. de behandeling, het verstoord raken van de vertrouwensrelatie, het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van declaraties of wanneer IMHealth naar eigen oordeel niet in voldoende mate beschikt over de benodigde kennis, kunde en of middelen om de cliënt adequaat te kunnen helpen. IMHealth zal dit via e-mail aan de cliënt mededelen.

De opdrachtgever kan de behandelovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelovereenkomst opzegt, moet hij aan IMHealth de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging ten behoeven van de opdrachtgever heeft gemaakt.

Bij opzegging door de cliënt zal de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet langer door IMHealth worden gedragen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IMHealth, zal IMHealth in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor IMHealth extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij IMHealth anders aangeeft.

Artikel 9. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart IMHealth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan IMHealth toerekenbaar is. Indien IMHealth uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden IMHealth zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is IMHealth, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IMHealth en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 11. Klachten

IMHealth beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht, betreffende het medisch handelen en/of bejegenen voortvloeiende uit de behandelovereenkomst tussen cliënt en IMHealth, overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten betreffende de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten schriftelijk, tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.

Klachten betreffende andere dan de hiervoor genoemde zaken en/of handelingen worden niet door IMHealth in behandeling genomen en komen eveneens niet in aanmerking voor behandeling door de Klachtencommissie waarbij IMHealth is aangesloten. Indien IMHealth ter zake van een dergelijke klacht kosten heeft gemaakt dan komen deze kosten voor rekening van cliënt waarbij als uitgangspunt voor de berekening van deze kosten het uurtarief van de behandelend medisch specialist geldt.

IMHealth zal zich niet-ontvankelijk verklaren bij een claim hoger dan het maximale bedrag dat de verzekering van IMHealth uitkeert.

Klachten die reeds in een gerechtelijke procedure zijn behandeld komen niet in aanmerking voor behandeling door IMHealth alsmede door de Klachtencommissie.

Indien een door de cliënt tegen IMHealth ingediende klacht ongegrond wordt verklaard, kan IMHealth de door haar gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht aan de cliënt in rekening brengen.

De cliënt kan een tegen IMHealth ingediende klacht te allen tijde intrekken. Indien de cliënt de klacht intrekt tijdens een nog lopende behandeling van deze klacht en IMHealth reeds kosten heeft gemaakt voor de behandeling van de klacht, dan kan IMHealth de door haar gemaakte kosten van de behandeling van de klacht aan de cliënt in rekening brengen.

Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om haar betalingsverplichtingen jegens IMHealth op te schorten. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IMHealth partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Geschillen tussen de cliënt enerzijds en IMHealth anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelovereenkomst, kunnen zowel door de cliënt als door IMHealth schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Klachtencommissie en in bijzonder situaties bij de externe Geschillencommissie, waarbij IMHealth is aangesloten, een en ander als vermeld op de website van IMHealth en beschreven in de klachtenprocedure.

Een geschil wordt door de Klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of cliënt zijn/haar klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij IMHealth heeft ingediend.

Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Geschillen tot beslechting kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van de AVIG of aan de bevoegde rechter.